Pla de digitalització de centre

Pla digital de centre

Des del centre, i concretament des de la comissió TAC (formada per 2 mestres i la cap d’estudis del centre) s’està revisant el Pla digital del Centre que recull les accions a desenvolupar en competència digital de l’organització, infraestructures tecnològiques, formació del professorat i comunitat educativa.


Aquest equip està realitzant una formació específica amb l’IBSTEAM de manera que es puguin assolir els reptes prevists en els propers anys, els quals han de permetre elaborar el pla digital de cada centre i posar-lo en marxa entre els cursos 2021 i 2025.


Així, el primer que s’ha de fer serà una diagnosi de la situació digital del nostre centre a través del programa SELFIE amb un qüestionari adaptat als estàndards europeus. Aquests qüestionaris estan dirigits a l’equip directiu, al professorat i a l’alumnat de 4t, 5è i 6è de Primària. Aquest qüestionari ens ajudarà a reflexionar sobre com estem utilitzant les tecnologies digitals en la pràctica docent.


El programa SELFIE està cobert per la legislació en matèria de protecció de dades personals, confidencialitat i drets d'autor i totes les respostes són completament anònimes. No podran identificar-se personalment ni els membres dels equips directius, ni del professorat ni de l'alumnat a títol individual.